THÔNG TIN DỰ ÁN

Mã số:
Chủ đầu tư: A HOÀNG
Năm hoàn thành: 2015
Diện tích: 120M2 M2
Địa chỉ: KHỐI PHỐ 2 - PHƯỜNG ĐẠI NÀI - TP HÀ TĨNH

Thư viện ảnh công trình