THÔNG TIN DỰ ÁN

Mã số:
Chủ đầu tư:
Năm hoàn thành: 2018
Diện tích: 308 m2 M2
Địa chỉ: Thạch Đài - Thạch Hà

Thư viện ảnh công trình