THÔNG TIN DỰ ÁN

Mã số:
Chủ đầu tư: anh Thông
Năm hoàn thành: 2018
Diện tích: 164x3=492m2 M2
Địa chỉ: TP. Hà Tĩnh

Thư viện ảnh công trình